بازی آنلاین درست کردن ماکارونی بولوگنس

در این بازی با اجرای دستوراتی که در صفحه می آید، ماکارونی درست کنید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با استفاده از ماوس می توانید قسمت های مختلف بازی را انتخاب کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :