پازل 101 سگ خالدار

پازل را به شکل صحیح خود دربیاورید...

روش بازی ( دستورالعمل ) :
با کلیک کردن روی هر تکه می توانید آن را به مکان مورد نیاز انتقال دهید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :