بازی آنلاین Agro Vacations

توسط کلیدهای مکان نما حرکت کنید و توسط کلید اسپیس تیر اندازی کنید. (ولی در مصرف تیر صرفه جویی کنید.) الماس های آبی رنگ را جمع کنید ولی با حیوانات برخورد نکنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :