بازی آنلاین Bean Hunter


به سمت لوبیاهایی که نمایان می شوند تیراندازی کنید. در مرحله اول باید 10 نشانه گیری را در 10 ثانیه انجام دهید. اگر هدفگیریتان صحیح باشد به مرحله بعد بروید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :