بازی آنلاین Diamond chase

توسط هواپیما به سمت سنگهایی که به طرف شما پرتاب می شوند تیراندازی کنیدو سنگهای سفید را بگیرید و امتیاز بگیرید.توسط کلید اسپیس می توانید تیراندازی کنید.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن :